Android

Hướng dẫn tích hợp mobile push cho Android app.

Điều kiện:

  1. Bạn phải có 1 project trên Firebase Console.

  2. Bạn cần phải cấu hình Firebase cho Android project của bạn. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

1. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tại pushdy.com

1. Truy cập Dashboard 2. Tạo 1 ứng dụng nếu bạn chưa có

2. Thiết lập Mobile Push cho ứng dụng của bạn

1. Truy cập vào trang Settings. 2. Chọn Google Android để bắt đầu thiết lập.

3. Cấu hình Mobile Push cho Android

  • FCM Key: Bạn có thể tìm thấy mã firebase cloud message từ Firebase console trong mục Project Settings. Nếu bạn chưa có Firebase project, vui lòng xem hướng dẫn tạo một Firebase project và cách lấy FCM key tại đây.

  • Submit để lưu và hoàn tất bước cấu hình.

3. Cài đặt SDK cho Android app

Điều kiện: PushdySDK chỉ hỗ trợ từ Android 4.1 (API 16) trở lên.

Cài đặt SDK: Mở file build.gradle trong project của bạn và thêm gói JitPack như bên dưới:

allprojects {
repositories {
...
maven { url 'https://jitpack.io' }
}
}

Thêm các gói phụ thuộc:

dependencies {
implementation 'com.github.Pushdy:android-pushdy-sdk:0.0.3'
}

Mở file AndroidManifest.xml và cấu hình Firebase cloud messaging service ở bên trong thẻ application:

<application>
...
<service
android:name="com.pushdy.services.PDYFirebaseMessagingService"
android:exported="false">
<intent-filter>
<action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
</intent-filter>
</service>
</application>

Sử dụng: Khai báo sử dụng Pushdy SDK như sau:

Java
Kotlin
Java
import com.pushdy.Pushdy;
Kotlin
import com.pushdy.Pushdy

Mở file Application của bạn và tìm tới hàm onCreate và thêm dòng code khởi tạo Pushdy như bên dưới, đừng quên thay YOUR_CLIENT_KEY bằng Client Key của trong App của bạn. Bạn có thể xem cách lấy trong phần Tạo ứng dụng.

Java
Kotlin
Java
public class YourApplication extends Application implements Pushdy.PushdyDelegate {
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
String clientKey = "YOUR_CLIENT_KEY";
Pushdy.initWith(this, clientKey, this, R.drawable.ic_launcher_small);
}
}
Kotlin
class YourApplication : Application(), Pushdy.PushdyDelegate {
override fun onCreate() {
super.onCreate()
val clientKey = "YOUR_CLIENT_KEY"
Pushdy.initWith(this, clientKey, this, R.drawable.ic_launcher_small)
}
}

Chú ý: Bạn có thể không cần implement class onCreate trong class Application của bạn. Điều này phụ thuộc vào ứng dụng của bạn.