Android

Hướng dẫn tích hợp mobile push cho Android app.

Điều kiện:

 1. Bạn phải có 1 project trên Firebase Console.

 2. Bạn cần phải cấu hình Firebase cho Android project của bạn. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

1. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tại pushdy.com

1. Truy cập Dashboard 2. Tạo 1 ứng dụng nếu bạn chưa có

2. Thiết lập Mobile Push cho ứng dụng của bạn

1. Truy cập vào trang Settings. 2. Chọn Google Android để bắt đầu thiết lập.

3. Cấu hình Mobile Push cho Android

 • FCM Key: Bạn có thể tìm thấy mã firebase cloud message từ Firebase console trong mục Project Settings. Nếu bạn chưa có Firebase project, vui lòng xem hướng dẫn tạo một Firebase project và cách lấy FCM key tại đây.

 • Submit để lưu và hoàn tất bước cấu hình.

3. Cài đặt SDK cho Android app

Bạn có thể tích hợp Pushdy cho Android App sử dụng Java Native SDK (ngôn ngữ lập trình Java hoặc Kotlin) hoặc React Native SDK (ngôn ngữ lập trình Javascript).

Điều kiện: PushdySDK chỉ hỗ trợ từ Android 4.1 (API 16) trở lên. Nếu bạn dùng React Native SDK thì bạn cần nâng cấp lên phiên bản react-native@0.60.x hoặc mới hơn.

Cài đặt SDK:

A. Trường hợp sử dụng Java Native SDK, bạn cài đặt theo các bước bên dưới: Mở file build.gradle trong project của bạn và thêm gói JitPack như bên dưới:

allprojects {
  repositories {
    ...
    maven { url 'https://jitpack.io' }
  }
}

Thêm các gói phụ thuộc:

dependencies {
  implementation 'com.github.Pushdy:android-pushdy-sdk:0.0.3'
}

Mở file AndroidManifest.xml và cấu hình Firebase cloud messaging service ở bên trong thẻ application:

<application>
  ...
  <service
    android:name="com.pushdy.services.PDYFirebaseMessagingService"
    android:exported="false">
    <intent-filter>
      <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
    </intent-filter>
  </service>
</application>

B. Trường hợp sử dụng React Native SDK, bạn cài đặt theo các bước bên dưới: Mở Terminal, đi tới thư mục gốc của project của bạn và chạy lệnh sau:

npm install react-native-pushdy --save

Sử dụng: Khai báo sử dụng Pushdy SDK như sau:

import com.pushdy.Pushdy;

Mở file Application của bạn và tìm tới hàm onCreate và thêm dòng code khởi tạo Pushdy như bên dưới, đừng quên thay YOUR_CLIENT_KEY bằng Client Key của trong App của bạn. Bạn có thể xem cách lấy trong phần Tạo ứng dụng.

public class YourApplication extends Application 
            implements Pushdy.PushdyDelegate {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    String clientKey = "YOUR_CLIENT_KEY";
    Pushdy.initWith(this, clientKey, this, R.drawable.ic_launcher_small);
  }
}

Trường hợp bạn dùng React Native SDK, bạn hãy làm thêm 2 bước dưới đây để Pushdy SDK hoạt động: Bước 1: Mở file Activity của bạn và tìm tới hàm onNewIntent và thêm vào dòng code setIntent như bên dưới theo đúng thứ tự:

@Override
public void onNewIntent(Intent intent) {
  setIntent(intent);
  super.onNewIntent(intent);
}

Bước 2: Mở project React Native cho Javascript và gọi hàm để kích hoạt React Native SDK hoạt động:

await Pushdy.initPushdy({
  deviceId: 'YOUR DEVICE ID'
});

Như vậy là bạn đã cài đặt xong Pushdy SDK cho Android App và sẵn sàng sử dụng các tính năng.

Last updated