Sử dụng User Segment

1. Truy cập trang Notifications.

Từ trang Notifications, chọn tab Segments. Sau đó click Create New Segment để tạo một phân đoạn người dùng.

2. Thực hiện phân tập người dùng.

  • Name: Tên của segment.

  • Description: Mô tả cho segment.

  • Filters: Tại đây, bạn có thể thiết lập các điều kiện cho bộ lọc của bạn.

Sau khi thiết lập xong nội dung cho segment, bạn click Save để hoàn tất. Segment của bạn sẽ được hiển thị ở phần danh sách, tại đây bạn có thể sửa hoặc xoá segment này.

3. Sử dụng Segment.

Khi tạo Push notification, bạn có thể chọn một hoặc nhiều Segment ở phần Audience để sử dụng. Bạn có thể click nút bấm Estimate để biết được có bao nhiêu Users thoả mãn Segment của bạn.

Last updated