Web Push SDK

Các hàm trong Web Push SDK

initApp

Tải Web Push SDK để có thể sử dụng các hàm. Bạn cần gắn đoạn mã tải SDK trên tất cả các trang web mà bạn sử dụng hàm của Web Push SDK. Mỗi file JS SDK được sinh ra trên Pushdy Dashboard đều đã bao gồm định danh và các cấu hình cho trang web của bạn. Vì vậy, sau khi tải Web Push SDK, bạn chỉ cần gọi hàm initApp() để có thể bắt đầu sử dụng các hàm của SDK.

HTML
<script src="https://sdk.pushdi.com/js/generated/xxxxxxxxx.js" async=""></script>
<script>
  var PushdyIns = window.PushdyIns || [];
  PushdyIns.push(function() {
    PushdyIns.initApp();
  });
</script>

show

Sử dụng để hiển thị cửa sổ xin quyền Push Notification. Để tỷ lệ user đồng ý nhận Push Notification cao, bạn nên cung cấp cho user thông tin ngắn gọn về lợi ích của việc bật Push Notification. Thông tin này sẽ được hiển thị trên cửa sổ xin quyền Web Push.

Mặc định, Web Push SDK sẽ tự động hiển thị cửa sổ này ngay sau khi user truy cập trang Web mà không phải gọi hàm show() . Tuy nhiên bạn có thể tắt tính năng tự động này và sử dụng hàm show() để chỉ hiển thị cửa sổ theo Logic của riêng bạn.

JavaScript
PushdyIns.push(function() {
 PushdyIns.show();
});

isPushNotificationSupported

Kiểm tra xem trình duyệt có hỗ trợ Web Push hay không.

JavaScript
PushdyIns.push(function() {
 var isSupported = PushdyIns.isPushNotificationSupported();
});

isPushNotificationEnabled

Kiểm tra xem user có đăng ký nhận Web Push không.

JavaScript
PushdyIns.push(function() {
 var isEnabled = PushdyIns.isPushNotificationEnabled();
});

setAttribute

Tracking dữ liệu để gửi lên Pushdy nhằm phục vụ phân đoạn người dùng khi gửi Push. Với hàm này, dữ liệu mới sẽ đè lên dữ liệu cũ. Bạn có thể xem thêm chi tiết cách định nghĩa thuộc tính tại phần Tạo thuộc tính.

JavaScript
PushdyIns.push(function() {
  PushdyIns.setAttribute('sport_visits', 123);
});

pushAttribute

Tương tự hàm setAttribute nhưng chỉ hoạt động với thuộc tính được định nghĩa là kiểu mảng (Array). Mảng giá trị mới sẽ được gắn thêm vào sau giá trị cũ.

JavaScript
PushdyIns.push(function() {
  PushdyIns.pushAttribute('sport_item_favourited', ['shoe', 'clother']);
});

// Nếu bạn chỉ muốn thuộc tính lưu trữ 10 giá trị thì bạn có thể thêm 
// tham số như sau:
PushdyIns.push(function() {
  PushdyIns.pushAttribute('sport_item_favourited', ['shoe', 'clother'], 10);
});

pushAttributeByDay

Tương tự hàm pushAttribute nhưng có thể thiết lập số ngày gần nhất mà dữ liệu được lưu. Vd: bạn muốn lưu những sản phẩm mà user xem trong 3 ngày gần nhất.

JavaScript
PushdyIns.push(function() {
  PushdyIns.pushAttributeByDay("sport_item_viewed", ['shoe', 'clother'], 3);
});

getPlayerId

Lấy Player ID của người dùng, ID này do Pushdy sinh ra cho mỗi người dùng đầu cuối. Chú ý, trên 1 thiết bị thì người dùng truy cập các trình duyệt khác nhau sẽ có các Player ID khác nhau.

JavaScript
PushdyIns.push(function() {
  PushdyIns.getPlayerId().then(function(playerId) {
    console.log("Pushdy Player ID:", playerId);  
  });
});

Các sự kiện trong Web Push SDK

onAllowSubscription

Sự kiện xảy ra khi user nhấp đồng ý nhận thông báo đẩy từ cửa sổ tuỳ chỉnh xin quyền Push Notification.

JavaScript
document.getElementsByTagName("BODY")[0]
  .addEventListener('onAllowSubscription', function (event) {
  // ...
}, false);

onDenySubscription

Sự kiện xảy ra khi user nhấp từ chối nhận thông báo đẩy từ cửa sổ tuỳ chỉnh xin quyền Push Notification.

JavaScript
document.getElementsByTagName("BODY")[0]
  .addEventListener('onDenySubscription', function (event) {
  // ...
}, false);

onShowSubscriptionBox

Sự kiện xảy ra mỗi lần cửa sổ tuỳ chỉnh xin quyền Push Notification được hiển thị trên trang web của bạn.

JavaScript
document.getElementsByTagName("BODY")[0]
  .addEventListener('onShowSubscriptionBox', function (event) {
  // ...
}, false);

onSubscribe

Sự kiện xảy ra khi người dùng bật nhận thông báo Push Notifcation từ cửa sổ hệ thống của trình duyệt.

JavaScript
document.getElementsByTagName("BODY")[0]
  .addEventListener('onSubscribe', function (event) {
  // ...
}, false);

Last updated