Thiết lập Webhook Events

Cách thức hoạt động:

Webhook là phương thức gửi dữ liệu từ Pushdy tới hệ thống của bạn qua phương thức POST (HTTP/HTTPS) với khi có sự kiện (Event) xảy ra.

Hiện tại Pushdy cung cấp 4 loại Events sau:

  • Delivery Started event: Sự kiện này xảy ra khi một Push Notification bắt đầu được thực thi và gửi message tới 1 user đầu tiên.

  • Delivery Completed event: Sự kiện này xảy ra khi Pushdy chuyển phát xong toàn bộ message tới tập người dùng có thể nhận push.

  • Delivery Failure event: Sự kiện này xảy ra khi Pushdy gửi push tới APNS hoặc GCM mà xảy ra lỗi do Push Token của người dùng bị hết hạn hoặc sai. Pushdy sẽ tự động xoá token trên hệ thống và gửi cho bạn sự kiện này để bạn có thể xử lý trên hệ thống của bạn.

  • Message event: Sự kiện này xảy ra khi mỗi 1 message được chuyển phát thành công tới 1 người dùng của bạn.

Cấu hình:

Để cấu hình các Webhook, bạn truy cập vào mục Settings, sau đó click vào tab Webhooks.

Đối với Delivery Started event, Delivery Completed event, Delivery Failure event, bạn chỉ cần nhập vào Payload URL để Pushdy thực hiện POST dữ liệu tới API của bạn.

Đối với Message Event, bạn có thêm tham số Tags. Khi bạn đặt các tags, Pushdy sẽ chỉ gửi Event của Push Notification có Tag tương ứng khi bạn tạo push.

Điều này hữu ích với một số tính năng như In-app Message/Mail box, bạn muốn song song với việc gửi thông báo cho người dùng thì đồng thời cũng lưu thông báo này vào mục Inbox để người dùng có thể xem lại. Đơn giản là bạn nghe Event từ Message Event và lưu vào cơ sở dữ liệu trong hệ thống của bạn.

Khi lập trình Webhook API để sử dụng cho tính năng này, bạn có thể click nút bấm Test delivery để Pushdy gửi cho bạn dữ liệu mẫu nhằm giúp bạn dễ dàng trong quá trình phát triển.

Last updated