iOS

Hướng dẫn tích hợp mobile push cho iOS app.

1. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tại pushdy.com

1. Truy cập Dashboard 2. Tạo 1 ứng dụng nếu bạn chưa có

2. Thiết lập Mobile Push cho ứng dụng của bạn

1. Truy cập vào trang Settings. 2. Chọn Apple iOS để bắt đầu thiết lập.

3. Cấu hình Mobile Push cho iOS

  • APNS Environment: Lựa chọn môi trường Push Notification phù hợp với Apple Push Certificate của bạn

  • PEM file: Tải lên tệp tin Apple Push Certificate ở định dạng PEM.

  • Submit để lưu cấu hình.

Chú ý: Cách tạo tệp tin Certificate ở định dạng PEM được hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Cài đặt SDK cho iOS app

Điều kiện: Project của bạn phải có Swift phiên bản từ 4.2 trở lên.

Cài đặt SDK: Đóng Xcode project và mở Terminal, đi tới thư mục gốc Xcode project của bạn và chạy lệnh sau:

pod 'PushdySDK'

Sử dụng: Khai báo sử dụng Pushdy SDK như sau:

Objective-C
Swift
Objective-C
#import <PushdySDK/PushdySDK-Swift.h>
Swift
import PushdySDK

Mở file AppDelegate trong Xcode project của bạn và tìm tới hàm didFinishLaunchingWithOptions và thêm dòng code dưới đây, đừng quên thay YOUR_CLIENT_KEY bằng Client Key của trong App của bạn. Bạn có thể xem cách lấy trong phần Tạo ứng dụng.

Objective-C
Swift
Objective-C
NSString *clientKey = @"YOUR_CLIENT_KEY";
[Pushdy initWithClientKey:clientKey delegate:self launchOptions:launchOptions];
Swift
let clientKey = "YOUR_CLIENT_KEY"
Pushdy.initWith(clientKey: clientKey, delegate: self, launchOptions: launchOptions)

Bây giờ, bạn có thể gọi hàm để hiển thị cửa sổ xin quyền Push Notification theo logic của bạn. Chúng tôi khuyến nghị nên thiết kế 1 màn hình giải thích lý do và lợi ích nếu người dùng đồng ý bật Push Notification trước khi bạn gọi đoạn code này.

Objective-C
Swift
Objective-C
[Pushdy registerForPushNotifications];
Swift
Pushdy.registerForPushNotifications()

Sau khi bạn gọi đoạn code trên, trên App của bạn sẽ hiển thị như sau:

4. Bật tính năng Push Notification cho project của bạn sử dụng Xcode.

Mở project của bạn trên Xcode. Sau đó vào tab Capabilities và bật tính năng Push Notification như hình bên dưới.