Tạo trường dữ liệu sự kiện

1. Truy cập trang "Sự kiện" để tạo sự kiện

Các trường dữ liệu có mầu Vàng cam là các trường dữ liệu mặc định hệ thống tự sinh ra, bạn có thể sử dụng ngay mà không cần phải tạo thêm.

2. Định nghĩa trường dữ liệu

Để thêm 1 trường dữ liệu mới, bạn Click vào nút bấm "Định nghĩa dữ liệu".

  • Tiêu đề: Nhãn cho trường dữ liệu. Bạn sẽ nhìn thấy nhãn này khi bạn tạo các Điều kiện gửi thông báo trong phần Thông báo kích hoạt.

  • Mã: Mã của trường dữ liệu. Độ dài từ 2 đến 100 ký tự. Bạn chỉ được phép nhập các ký tự theo biểu thức điều kiện sau [a-zA-Z0-9_]

  • Loại: Kiểu dữ liệu của trường dữ liệu mà bạn định nghĩa.

Last updated