Thêm thành viên quản trị

1. Truy cập trang Settings

Tại trang Settings, bạn click vào tab Permissions.

Tại trang này, bạn có thể thêm các tài khoản khác để tham gia vào quá trình quản trị App của bạn.

Chú ý, tài khoản bạn thêm phải tồn tại trên Pushdy.

2. Thêm 1 user vào phần quản trị.

  • Email: bạn hãy nhập vào email của tài khoản mà bạn muốn thêm vào nhóm quản trị của bạn.

  • Role: chọn 1 role từ danh sách. Chúng tôi cung cấp 3 roles như sau:

    • User: Role này chỉ được phép truy cập 1 số hữu hạn trang để có thể vận hành Push Notification như: Dashboard, Notifications, Players. Role này thường dành cho người vận hành nội dung Push.

    • Manager: Role này được phép truy cập các trang của Role User và thêm quyền truy cập trang Attributes. Role này được cấp cho Leader đội vận hành.

    • Super User: Nếu bạn có role này có nghĩa là bạn được truy cập mọi trang, trừ trang thông tin về Billing chỉ có Ower có thể xem được. Role này thường được cấp cho Leader về kỹ thuật.

Last updated