Sử dụng Template

1. Truy cập trang Notifications.

Từ trang Notifications, chọn tab Templates. Sau đó click New Template để tạo mẫu mới.

2. Nhập thông tin cho Template.

  • Name: Tên của template.

  • Type: Chọn loại Push để sử dụng template của bạn.

  • Heading, Content và các thông số khác: Bạn thiết lập các phần này tương tự như hướng dẫn trong phần Push cơ bản.

Sau khi thiết lập xong nội dung cho template, bạn click Save để hoàn tất. Template của bạn sẽ được hiển thị ở phần danh sách, tại đây bạn có thể sửa hoặc xoá template này.

3. Sử dụng Template.

Khi tạo Push notification, bạn có thể chọn một Template để sử dụng. Sau khi chọn template, các phần nội dung sẽ được điền tự động từ Template mà bạn chọn. Ở đây, bạn chỉ cần thay đổi nội dung cần thiết. Cách này giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều trong công việc vận hành Push Notification.

Last updated