Tạo ứng dụng

1. Truy cập trang quản trị để tạo ứng dụng

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị Pushdy, bạn nhấp vào đây để tạo ứng dụng.

2. Nhấp vào "Tạo ứng dụng mới" để hiển thị cửa sổ tạo ứng dụng

  • Tên ứng dụng: Tên của ứng dụng, bạn có thể lựa chọn tên bất kỳ.

  • ID ứng dụng: Chọn ID của ứng dụng, chỉ nhập các ký tự [a-zA-Z0-9_]. Bạn không thể thay đổi ID này sau khi đã tạo App.

3. Nhấp vào nút bấm "Tạo mới" để tạo ứng dụng.

Sau khi tạo ứng dụng thành công, bạn có thể đi tới phần Cài đặt cho app bằng cách nhấp vào nút bấm "Cấu hình". Để xem chi tiết App, bạn nhấp vào Tên của ứng ứng dụng để đi tới trang chi tiết của App. Tại đây, bạn có thể truy cập các thành phần và chức năng khác.

Last updated