Pushdy
Search
K

Web Event Tracking

Web Event Tracking là tập API cho phép bạn theo dõi, đo lường và tối ưu hóa trang website của bạn. Mặc định, SDK của pushdy được tích hợp sẵn với Facebook Pixel để giúp bạn gửi dữ liệu tracking tới Pixel mà không cần phải đặt các đoạn mã Facebook Pixel.

Các hàm phục vụ cho Ecommerce

Có 9 sự kiện tiêu chuẩn Ecommerce có thể tracking được. Mỗi sự kiện tiêu chuẩn theo dõi một hành vi của khách hàng khi họ ghé thăm website của Nhà bán hàng.
  • Mua hàng
  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  • Hoàn tất đăng ký
  • Thêm thông tin thanh toán
  • Thêm vào giỏ hàng
  • Thêm vào danh sách yêu thích
  • Bắt đầu thanh toán
  • Tìm kiếm
  • Xem nội dung
STT
Hành động
Mô tả
Mã sự kiện tiêu chuẩn
1
Mua hàng (Purchase)
Theo dõi hành vi mua hàng hoặc hoàn tất luồng thanh toán (ví dụ: Truy cập trang "Cảm ơn" hoặc trang xác nhận)
PushdyIns.track(
'Purchase', {
value: 500000, currency: 'VND'
});
2
Khách hàng tiềm năng (Lead)
Theo dõi khi ai đó thể hiện sự quan tâm đến điều bạn cung cấp (ví dụ: gửi mẫu, đăng ký dùng thử, truy cập trang định giá)
PushdyIns.track(
'Lead', {
source: 'button_call'
});
3
Hoàn tất đăng ký (CompleteRegistration)
Theo dõi thời điểm hoàn tất mẫu đăng ký (ví dụ: hoàn tất đăng ký, đăng ký dịch vụ)
PushdyIns.track(
'CompleteRegistration', {
user_id: 'abc',
email: '[email protected]',
phone: '0123456789'
});
4
Thêm thông tin thanh toán (AddPaymentInfo)
Theo dõi thời điểm thêm thông tin thanh toán vào luồng thanh toán (ví dụ: nhấp, trang đích trên thông tin thanh toán)
PushdyIns.track(
'AddPaymentInfo', {
type: 'paypal' });
5
Thêm vào giỏ hàng (AddToCart)
Theo dõi thời điểm các mặt hàng được thêm vào giỏ hàng (ví dụ: nhấp, trang đích trên nút Thêm vào giỏ hàng)
PushdyIns.track(
'AddToCart', {
product_id: '10',
category: 'Laptop',
name: 'Dell 1530',
brand: 'Dell',
price: 12000000,
quantity: 1
});
6
Thêm vào danh sách yêu thích (AddToWishlist)
Theo dõi thời điểm các mặt hàng được thêm vào danh sách yêu thích (ví dụ: nhấp, trang đích trên nút Thêm vào danh sách yêu thích)
PushdyIns.track(
'AddToWishlist', {
product_id: '10',
category: 'Laptop',
name: 'Dell 1530',
brand: 'Dell'
});
7
Bắt đầu thanh toán (InitiateCheckout)
Theo dõi thời điểm mọi người tham gia luồng thanh toán (ví dụ: điền thông tin thanh toán)
PushdyIns.track(
'InitiateCheckout', {
products: [{
product_id: '10',
name: 'Dell 1530',
price: 12000000,
category: 'Laptop',
quantity: 1
}]
});
8
Tìm kiếm (Search)
Theo dõi số lượt tìm kiếm trên trang web của bạn (ví dụ: số lượt tìm kiếm sản phẩm)
PushdyIns.track(
'Search', {
term: 'iphone' });
9
Xem nội dung (Viewcontent)
Theo dõi số lượt xem trang chính (ví dụ: trang sản phẩm, trang đích, bài viết)
PushdyIns.track(
'ViewContent', {
type: 'product',
content_id: '20'
});