Gửi Push kích hoạt

Hướng dẫn sử dụng Trigger Push

Cách thức hoạt động của Trigger Push:

Trigger Push được sử dụng để gửi thông báo tới các người dùng một cách tự động ngay khi mà dữ liệu sự kiện thỏa mãn điều kiện mà bạn áp dụng.

Ví dụ, bạn có thể tự động 1 thông báo tới người dùng khi mà sản phẩm khuyến mãi của bạn sắp được bán hết để kích thích người dùng mua hàng của bạn.

Mỗi giờ, Pushdy sẽ kiểm tra dữ liệu sự kiện xem có thỏa mãn điều kiện để gửi thông báo đến người dùng trong các phân đoạn hoặc bộ lọc đã chọn. Những người đã nhận thông báo trước đó vẫn có thể tiếp tục nhận thông báo nếu nằm trong bộ lọc hoặc phân đoạn đã thiết lập.

Người dùng không hoạt động trong hơn 3 tháng sẽ bị loại trừ khỏi tất cả các thông báo tự động.

Nếu bạn đang sử dụng gói Pay as you go, chu kỳ kiểm tra dữ liệu sự kiện sẽ là 5 phút thay vì hàng giờ.

1. Truy cập trang "Thông báo".

Từ trang "Thông báo", chọn tab "Kích hoạt". Sau đó click Tạo thông báo kích hoạt để tạo một Trigger Push.

2. Thiết lập điều kiện cho Trigger Push.

Để thiết lập điều kiện gửi thông báo cho Trigger Push, bạn thực hiện chọn các trường dữ liệu và các biểu thức so sánh phù hợp với chiến dịch của bạn.

Nếu dữ liệu sự kiện thoả mãn điều kiện này, một thông báo đẩy sẽ được tạo ra và gửi tới tập người dùng của bạn.

3. Thiết lập tập người dùng có thể nhận được thông báo.

Để thiết lập đối tượng nhận thông báo cho Trigger Push, bạn thực hiện tương tự như với Push cơ bản.

Nếu người dùng thoả mãn điều kiện lọc này, họ sẽ nhận được thông báo khi mà thông báo tự động được tạo ra.

Pushdy chỉ gửi Push tới người dùng hợp lệ, tức là người dùng đã đồng ý nhận Push khi họ sử dụng Ứng dụng/web của bạn.

Last updated